0

Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Süreci Nedir?

Riskli Yapı Süreci

Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bina tespiti yaptırılır ve herhangi bir çoğunluk aranmaz. Müracaat için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir.

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapılar

Yapılan tespitler neticesinde Riskli olduğu tespit edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük raporları inceler, raporlarda eksik veyahut yanlış yok ise raporlar ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

Hak Sahiplerine Tebligat Gönderimi

İlgili Tapu Müdürlüğünce, Tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, riskli yapı tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi taktirde tebligat tarihinden itibaren İdarece 60 günden az olmamak üzere belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilir ve yapılan bu tebligat Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilir.

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapıya İtiraz

Riskli Yapı Tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne dilekçe ile itiraz edilir. İtirazları inceleyecek olan teknik heyet, Riskli yapı tespitini inceler ve sonucu Tapu Müdürlüğü’ne bildirilir.

Riskli Olduğu Tespit Edilen Yapının Yıkımı

Riskli Yapı olarak Tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilerek Riskli Yapıların yıktırılması istenilir.

Riskli Yapıların Yıkım Süreci ve Kontrolü

Riskli yapıların 60 günlük süre içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce mahallinde kontrol edilir ve riskli yapı, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve 30 günden az olmamak üzere ek süre verilir. Bu süre sonunda da riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.

Yıkım Sonrası

Yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin 3/1 istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır. Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oy birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir. Bu değer gözetilerek oy birliği ile anlaşmaya çalışılır, anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır.

En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir. Bu tebliğde, 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin paylarının, SPK Lisanslı Değerleme Şirketince tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği taktirde, bu payların, rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.

Gerekli Çoğunluğun Sağlanması

En az üçte iki çoğunluk ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; SPK Lisansı Değerleme Şirketlerince tespit ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşları açık artırma usulü ile satılır. Eğer, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği taktirde bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır.

 

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir