0

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Ön Görülmüş Olan Sürekli İşler

Riskli yapı tespitine ilişkin raporun bir örneği, tespit tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde tespiti yapan İdare veya lisanslandırılmış kurum veya kuruluşça, tespite konu yapanın bulunduğu ildeki Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlüğe, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İş Müdürlüğü’ne gönderilmelidir. Riskli Yapı Tespiti Raporunun gönderildiği Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük değer illerde ise Çevre ve Şehircilik İş Müdürlüğü, raporu tetkik ederek eksiklik veya yanlışlık tespiti halinde raporu düzenleyen kuruma iade ederek gerekli düzenlemenin yapılması için bu kuruma 30 günlük süre verilir.
Riskli Yapı Raporunun eksiklik ve yanlışlık olmaması veya bu eksiklik veya yanlışlığın giderilmesini takiben işbu rapor, Altyapı ve Kentsek Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İş Müdürlüğü tarafından en geç 10 işgünü içinde tespite konu binanın bulunduğu Tapu Müdürlüğü’ne gönderilir.
Tapu Müdürlüğü de, Altyapı ve Kentsek Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İş Müdürlüğü tarafından kendisine gönderilen raporda yer alan belirtmeleri tapu kütüğüne işleyerek, Riskli Yapı Tespitine karşı tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde, riskli yapının bulunduğu yerdeki Müdürlüğe itiraz edilebileceği, aksi takdirde İdarece 60 günden az olmamak üzere verilecek süre içinde riskli yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, ayni ve şahsi hak sahiplerinin Ulusal Adres Veri Tabanında belirtilen adreslerine, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edilir.
Riskli Yapı Tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcilerince 15 gün içinde riskli yapının bulunduğu yerdeki Altyapı ve Kentsek Dönüşüm Müdürlüğü olan illerde bu Müdürlük, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İş Müdürlüğü’ne verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilir.
Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati aranmaksızın 6 iş günü içerisinde düzenlenir.
Riskli yapının malikler tarafından 60 gün içinde yıkılmaması halinde, idare tarafından maliklere yapılan tebligat ile, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre verilir.
Riskli yapılarda parsellerin tevhit edilmesine münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usulle ile yeniden değerlendirilmesine bütün maliklerce oybirliği ile karar verilememiş ise, riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve maliklerden birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile bütün malikler toplantıya çağrılır. Toplantıda oy birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan değer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilmediği takdirde, bu payların rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği bildirilir.
Riskli binanın yıkılmasından sonra, 2/3 çoğunluk kararına katılmayanların bağımsız bölümlerinin açık arttırma ile satılabilmesi için riskli yapının bulunduğu yerdeki Altyapı ve Kentsek Dönüşüm Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Bedel Tespit ve Satış Komisyonu Sermaye Piyasası Kurulu’na Kayıtlı lisanslı değerleme kuruluşuna değer tespiti yaptırılarak satışın yapılacağı yeri ve zamanı, bütün maliklere elden veya maliklerin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine taahhütlü posta yoluyla tebliğ eder. Taahhütlü posta yoluyla yapılan tebliğde, tebliğ evrakının postaya verildiği tarihi izleyen 10. Gün sonda tebligat yapılmış sayılır. Açık arttırma ile satış tarihi, tebliğ tarihinden itibaren en az 7 gün sonra olacak şekilde belirlenir.

admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir